Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19740
Title: Cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật: thực trạng và giải pháp
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Vai trò của Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Quyền trình sáng kiến pháp luật
Abstract: Sáng quyền lập pháp hay quyền trình sáng kiến pháp luật là bước khởi đầu của quá trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội. Để Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật, cần phải có cơ chế hỗ trợ Đại biểu Quốc hội. Bài viết trình bày, phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng cơ chế hỗ trợ Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật ở nước ta hiện nay, đồng thời tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế này
Issue Date: 2014
Format: tr. 13-22, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.