Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19743
Title: Thực trạng pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: An sinh xã hội
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Cứu trợ xã hội/trợ giúp xã hội
Pháp luật
Ưu đãi xã hội
Abstract: Hiện nay, ở nước ta, các quy định pháp luật về an sinh xã hội về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đồi hỏi thực tế của đời sống xã hội. Có thể nói, những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong diện mạo cùa hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít những bất cập, hạn chế cần nhanh chóng được khắc phục. Nhiều quy định của pháp luật không chặt chẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và gây thiệt hại lớn cho ngân sách
Issue Date: 2014
Format: tr. 35-45, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.