Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19744
Title: Pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam: thực trạng và phương hướng hoàn thiện
Authors: Viên Thế Giang
Keywords: Thị trường chứng khoán
Pháp luật
Phương hướng hoàn thiện
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trao đổi một số nội dung liên quan đến pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán làm tiền đề cho việc đề xuất các nhóm giải pháp góp phần làm hoàn thiện pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2014
Format: tr.46-56, tr. 84, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.