Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19850
Title: Luật các Tổ chức Tín dụng
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa X
Luật Tổ chức Tín dụng
Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Luật này quy định về hoạt động các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng: Gồm 11 chương: Chương I Những quy định chung; Chương II Tổ chức và điều hành các tổ chức tín dụng; Chương III Hoạt động của các tổ chức tín dụng; Chương IV Tài chính, hạch toán kế
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 565-618, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.