Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20059
Title: Nghị quyết về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Bộ Công an
Bộ Nội vụ
Kỳ họp 3
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Nghị quyết về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an: Căn cứ Điều 84, Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo đề nghị của Thủ 4ởng Chính phủ quyết nghị đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an
Date Created: 8-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 989, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 204.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 480,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.