Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20286
Title: Mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Quốc hội
Hiến pháp
Kiểm toán nhà nước
Abstract: Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-7, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 998,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.