Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20287
Title: Chính quyền địa phương trong Hiến pháp sửa đổi
Authors: Vũ Thư
Keywords: Pháp luật
Chính quyền địa phương
Hiến pháp sửa đổi
Abstract: Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể hóa trong luật các quy định của Hiến pháp sửa đổi về chính quyền địa phương
Issue Date: 2014
Format: tr. 8-16, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.