Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20299
Title: Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và vấn đề xây dựng luật trưng cầu ý dân.
Authors: Bùi Anh Thủy
Keywords: Trưng cầu ý dân
Hiến pháp
Hiến pháp sửa đổi
Abstract: Bài viết phân tích những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về trưng cầu ý dân. Trên cơ sở đó tác giả kiến nghị về nội dung cơ bản cần được thể hiện trong dự thảo Luật Trưng cầu ý dân.
Issue Date: 2014
Format: tr. 15-19, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.