Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20301
Title: Vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn Như Phát
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Xã hội chủ nghĩa
Kinh tế thị trường
Tổ chức xã hội
Abstract: Bài viết trình bày và phân tích: i) Nhận thức chính trị về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự; ii) Thực trạng thể chế hóa, chính sách, pháp luật về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam; iii) Những vấn dề lý luận và thực tiễn đặt ra về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong bối cảnh mới; iv) Phương hướng và giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2014
Format: tr. 25-31, tr.39, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.