Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20328
Title: Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh
Authors: Hồ Thúy Ngọc
Keywords: Hoa Kỳ
Hợp đồng chuyển giao
Pháp luật
Sở hữu công nghiệp
Việt Nam
Abstract: Bài viết chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt của pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đồng thời đề xuất ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật lĩnh vực này của Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 67-74, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.