Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20330
Title: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động kiểm toán nhà nước - những vấn đề đặt ra và việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Trách nhiệm
Kiểm toán nhà nước
Luật kiểm toán
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ các quy định pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động kiểm toán nhà nước; đồng thời, đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005 về vấn đề này
Issue Date: 2014
Format: tr . 3-6, tr. 20, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 919,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.