Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20342
Title: Truất hữu tài sản của chủ nhà đầu tư nước ngoài và trách nhiệm bồi thường của quốc gia trong Luật đầu tư hiện đại
Authors: Trần Việt Dũng
Keywords: Luật đầu tư quốc tế
Nhà đầu tư nước ngoài
Tước quyền sở hữu
Truất hữu tài sản
Abstract: Hiểu rõ về các vấn đền của truất hữu, các nguyên tắc về tiêu chuẩn bổi thường liên quan trong Luật đầu tư quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay. Bài viết này sẽ phân tích các vấn đền nêu trên
Issue Date: 2014
Format: tr. 77-84, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.