Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20358
Title: Công tác cán bộ từ tầm nhìn chiến lược của Đảng
Authors: Hoàng Chí Bảo
Keywords: Công tác cán bộ
Đảng
Tầm nhìn chiến lược
Việt Nam
Abstract: Nhận định vai trò quan trọng của Đảng - ngọn nguồn sâu xa của sức mạnh làm nên kỳ tích Việt Nam. Khẳng định yếu tố cán bộ là vốn quý của Đảng, tài sản của nước, của nhân dân từ đó đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục cán bộ của Đảng ta
Issue Date: 2014
Format: tr. 17-20, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.