Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20379
Title: Khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Authors: Trần Văn Tùng
Keywords: Công nghệ
Kinh tế
Khoa học
Phát triển
Xã hội
Abstract: Bài phỏng vấn ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về chiến lược phát triển của ngành trong thời gian tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 8-13, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ
Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.