Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20389
Title: Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện
Authors: Lương Minh Việt
Keywords: Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế
Phát triển
Quá trình
Xây dựng
Abstract: Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế thành lập từ 01/10/1995 trên cơ sở tách ra từ Khoa Quản lý nhà nước. Khoa đã đạt được những thành tích nổi bật và đề ra phương hướng trong những năm tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 58-60, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 878,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.