Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20392
Title: Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong các trường trung học phổ thông ở thành phố Huế
Authors: Phùng Đình Mẫn
Keywords: Đào tạo
Giáo dục
Quản lý nhà nước
Thành phố Huế
Trường trung học phổ thông
Abstract: Giáo dục đào tạo của Thành phố Huế đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt định hướng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trong các trường trung học phổ thông; xây dựng môi trường thân thiện.
Issue Date: 2014
Format: tr. 68-71, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 979,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.