Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20404
Title: Quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục đại học - thực trạng và giải pháp
Authors: Đoàn Văn Dũng
Keywords: Chất lượng
Đại học
Giáo dục
Kiểm định
Quản lý nhà nước
Abstract: Để nâng cao chất lượng giáo dục nhất là giáo dục đại học, một trong những biện pháp hữu hiệu đã được kiểm chứng nhiều quốc gia trên thế giới là xây dựng một cơ chế đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác là kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ.
Issue Date: 2014
Format: tr. 34-39, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 218
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.