Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20430
Title: Phát triển đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Authors: Đào Xuân Thái
Keywords: cải cách hành chính
cán bộ
công chức
đào tạo
Giảng viên
Abstract: Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua. Một số giải pháp để phát triển đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Issue Date: 2014
Format: tr. 38-42, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.