Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20495
Title: Vai trò quản lý nhà nước về thị trường điện ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thành Sơn
Keywords: điện
nhà nước
quản lý
thị trường
Việt Nam
Abstract: Vai trò của Nhà nước trong điều tiết thị trường điện, đề xuất giải pháp thực hiện quản lý nhà nước trong điều tiết thị trường điện.
Issue Date: 2014
Format: tr. 107-109, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 221
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 925,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.