Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20520
Title: Khái luận về phương pháp sư phạm hành chính
Authors: Lưu Kiếm Anh
Keywords: sư phạm hành chính
Khái luận
phương pháp
Abstract: Bài viết giới thiệu về hướng phát triển của phương pháp sư phạm hành chính, bản chất của phương pháp sư phạm hành chính; những hạn chế và một số khuyến nghị nhằm nâng cao phương pháp sư phạm hành chính
Issue Date: 2014
Format: tr. 100-102, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 846,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.