Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20528
Title: Bàn về xây dựng chính quyền của đặc khu hành chính - kinh tế ở nước ta
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Keywords: Xây dựng
chính quyền
đặc khu hành chính - kinh tế
Abstract: Thực tiễn xây dựng mô hình đặc khu hành chính - kinh tế hiện nay. Tổ chức chính quyền tại các đặc khu; những đánh giá, đề xuất giải pháp trong xây dựng tổ chức chính quyền tại các đặc khu hành chính kinh tế ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 28-33, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.