Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20531
Title: Thực hiện chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ hội nhập
Authors: Nguyễn Cúc
Keywords: Chính sách
hội nhập
miền núi
phát triển
vùng dân tộc
Abstract: Những vấn đề cơ bản về thực hiện chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi ở nước ta hiện nay. Một số giải pháp tăng cường thực hiện chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập
Issue Date: 2014
Format: tr. 42-46, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.