Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20664
Title: Cần luật hóa vấn đề kết hợp giữa kinh tế, quốc phòng, an ninh
Authors: Nguyễn Nhâm
Keywords: Quốc phòng
An ninh
Kinh hế
Abstract: Trên cơ sở từ tổng kết thực tiễn cho đến khái quát lý luật vấn đềkết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh được luật hóa để kết hợp một cách triệt để để Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống
Issue Date: 2014
Format: tr. 38-42, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 879,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.