Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20673
Title: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Authors: Hà Ngọc Anh
Authors: Hà Ngọc Anh
Keywords: Pháp luật
Giám sát
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Abstract: Trình bày thực trạng của pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh
Issue Date: 2014
Format: tr. 12-16, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 834,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.