Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20676
Title: Tư tưởng xây dựng Đảng đoàn kết, thống nhất trong "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Thạo
Keywords: Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát nhiệm vụ chiến lược và những vấn đề mấu chốt mà Đảng và nhân dân ta phải nắm vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những vấn đề cần thực hiện với công tác xây dựng, chỉnh đốn để giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Issue Date: 2014
Format: tr. 26-29, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 766,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.