Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20709
Title: Hiến pháp năm 2013 hiến định quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam
Authors: Nguyễn Huy Hiệu
Keywords: Việt Nam
Hiến định
Hiến pháp
Abstract: Trình bày đề cập một số điểm mới quan trọng nhất trong Hiến pháp, thể hiện nội dung mới nhằm thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2014
Format: tr. 33-35, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 650,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.