Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20715
Title: Vai trò của quản lý nhà nước đối với những rủi ro ở cấp độ vĩ mô trong hoạt động kinh doanh lữ hành ở Việt Nam
Authors: Doãn Văn Tuấn
Authors: Doãn Văn Tuấn
Keywords: Kinh doanh
Lữ hành
Quản lý nhà nước
Việt Nam
Abstract: Trình bày thực trạng những rủi ro từ môi trường vĩ mô và xu hướng tác động đến hoạt động kinh doanh Lữ hành ở Việt Nam. Từ đó cần phát huy những vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở nước ta
Issue Date: 2014
Format: tr. 55-57, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 637,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.