Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20765
Title: Trách nhiệm bồi thường của cha, mẹ trong trường hợp người chưa thành niên cùng người khác gây thiệt hại
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Trách nhiệm bồi thường
Luật dân sự
Người chưa thành niên
Abstract: Trình bày những quan điểm khác nhau và quan điểm của tác giả về vấn đề trách nhiệm bồi thường của cha, mẹ trong trường hợp người chưa thành niên cùng người khác gây thiệt hại dựa trên những quy định pháp lý.
Issue Date: 2014
Format: tr. 16-17, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 652,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.