Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20881
Title: Một số vấn đề về chủ thể thương lượng tập thể theo Pháp luật lao động Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Thương lượng tập thể
Chủ thể thương lượng tập thể
Luật lao động
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về chủ thể của hoạt động thương lượng tập thể; quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chủ thể thương lượng tập thể và những điều cần trao đổi thêm; một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2014
Format: tr. 27-31, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 14
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.