Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21207
Title: Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức góp ý kiến Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Góp ý Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương
Kỳ họp thứ 8
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Quốc hội khóa XIII
Tổ chức đơn vị hành chính
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocao_Tonghopykiencuacaccoquantochucgopy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 229,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.