Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21210
Title: Báo cáo tóm tắt tờ trình số 362b/TTr-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ về Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của chính quyền địa phương các cấp
Những vấn đề xin ý kiến Quốc hội
Quốc hội khóa XIII
Tổ chức đơn vị hành chính
báo cáo tóm tắt tờ trình số 362b/TTr-CP của Chính phủ
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân
Dự án Luật
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaotomtat.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.