Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21211
Title: Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: kỳ họp thứ 8
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
Quốc hội khóa XIII
Ủy ban nhân dân
Báo cáo
Báo cáo tổng kết
Báo cáo tổng kết năm 2003
Hội đồng nhân dân
Date Created: - 11-2014
Issue Date: 2014
Type: - 11-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaotongket.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 328,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.