Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21214
Title: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định Bộ tư pháp về Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Tổ chức chính quyền địa phương
Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân
Hội đồng thẩm định Bộ tư pháp
kỳ họp thứ 8
Quốc hội khóa XIII
báo cáo giải trình ý kiến
báo cáo tiếp thu ý kiến
Dự án Luật
Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương
Date Created: 8-2014
Issue Date: 2014
Type: 8-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giaitrinhykthamdinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 212,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.