Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21778
Title: Về Chương IX “Chính quyền địa phương” của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và những kiến nghị nội dung quy định của chương này’
Authors: Trương Đắc Linh
Keywords: Kỳ họp thứ 8
Quốc hội khóa XIII
sửa đổi Hiến pháp
UBND
chính quyền đia phương
dân chủ đại diện
dân chủ trực tiếp
HĐND
Date Created: 04-06-2013
Issue Date: 2013
Type: 04-06-2013
Format: pdf
Source: Hội thảo Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Ninh Thuận, 04/06/2013
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05-GopyHienphap-LinhTD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 348,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.