Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21931
Title: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Publisher: Đại đoàn kết
Date Created: 5-8-2011
Issue Date: 2011
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhanuocphapquyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.