Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23271
Title: Tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước
Keywords: Bài phát biểu
Nguyễn Phú Trọng
Publisher: Nhân dân
Date Created: 01-10-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.10.Taptrungnghiencuuthaoluanquyetdinh.....pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.