Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23635
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành may mặc, thủy sản và điện tử ở Việt Nam
Authors: Lưu Minh Đức
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Đình Cung
Nguyễn Thị Tuệ Anh
Lê Phan
Keywords: Xuất nhập khẩu của Việt Nam
Ngành thủy sản
Thị trường xuất khẩu
Việt Nam
Xuất nhập khẩu
Doanh nghiệp xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu
Ngành điện tử
Ngành may mặc
Abstract: Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu qua kết quả điều tra doanh nghiệp xuất khẩu. Và cuối cùng là kết luận và kiến nghị.
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.TAFExportCompetitivefinal.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.