Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23677
Title: Sửa đổi Luật Đất đai đề thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thế Dũng
Phạm Thị Mộng Hoa
James Anderson
Keywords: Thu hồi đất
Người sử dụng đất
Quản trị đất đai
Quyền sử dụng đất
Tham nhũng
Khiếu nại
Luật đất đai
Minh bạch công bằng
Mục đích sử dụng đất
Giá bồi thường
Giá trị sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất
Bồi thường
Abstract: Bản Tài liệu Chính sách này đề xuất các cải cách liên quan tới bốn chủ đề chính: đảm bảo quyền sử dụng đất của nông dân và nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng đất; thu hồi và bồi thường đất một cách minh bạch và công bằng; tạo điều kiện quản lý đất đai hiệu quả và hiệu lực; nâng cao tính hiệu quả của quản trị đất đai.
Date Created: 9-2012
Issue Date: 2012
Type: 9-2012
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.SuadoiLuatDatdaidethucdayphattrienbenvungoVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.