Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28742
Title: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, đạo đức và lợi ích công dân
Authors: Thành Duy
Keywords: Đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức
Pháp luật đạo đức
Lợi ích công dân
Abstract: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật -- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật -- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 3-6, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 3(92)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TUTUONGDAODUCHOCHIMINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 944,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.