Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28743
Title: Thi hành các biện pháp tư pháp không phải là hình phạt
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Hình phạt
Biện pháp tư pháp hình sự
Bộ Luật hình sự
Thi hành án hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Việc phân tích thực trạng thi hành các biện pháp tư pháp hình sự không phải là hình phạt không có mục đích tự thân mà nhằm tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu khắc phục những nhược điểm liên quan đến hệ thống các cơ quan tổ chức thi hành các biện pháp tư pháp hình sự hiện nay. Bởi vậy, việc xác định hệ thống các cơ quan thi hành các biện pháp tư pháp hình sự không phải là hình phạt trước hết phải xuất phát từ các nguyên tắc của pháp luật thi hành án hình sự của các quốc gia khác trên thế giới.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 72-79, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 4(192)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72_THIHANHCACBIENPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_4_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.