Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28748
Title: Những điểm mới trong Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi về phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Bộ Luật tố tụng hình sự
Phúc thẩm
Giám đốc thẩm
Tái thẩm
Sửa đổi pháp luật
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Những điểm mới trong Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi về phúc thẩm -- Những điểm mới trong Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi về giám đốc thẩm -- Những điểm mới trong Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi về tái thẩm.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 27-32, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 5(193)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_NHUNGDIEMMOITRONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_5_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.