Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28751
Title: Xác định các nguyên tắc hoạch định biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Authors: Nguyễn Thị Hường
Keywords: Nguyên tắc hoạch định biên giới
Pháp luật quốc tế
Hiệp ước biên giới
Biên giới lãnh thổ
Abstract: Electronic Resources
Các nguyên tắc chung được áp dụng: Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; Nguyên tắc Pacta sunt servanda (Tuân thủ các cam kết quốc tế) Nguyên tắc Uti Possidetis; Nguyên tắc công bằng; Nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau -- Các nguyên tắc riêng hai bên thỏa thuận: Nguyên tắc về cơ sở xác định đường biên giới; Nguyên tắc các bên trao đổi vô điều kiện cho nhau những vùng quản lý quá đường biên giới; Nguyên tắc giải quyết đường biên giới trên sông, suối; Nguyên tắc đối với các trường hợp đặc biệt; Nguyên tắc tôn trọng hiệp định tạm thời về giải quyết các công việc trên vùng biên giới giữa hai nước.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 51-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 5(193)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_XACDINHCACNGUYENTAC_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_5_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.