Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28753
Title: Bàn về vấn đề công chức Việt Nam
Authors: Diệp Văn Sơn
Keywords: Cải cách hành chính
Công chức
Luật công chức
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia là một công việc phải làm thường xuyên, liên tục, tuy bức bách nhưng không thể nóng vội, phải có bước đi, phải chọn mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, có biện pháp có tính chiến thuật, có biện pháp có tính chiến lược. Việc dần dần xây dựng một đội ngũ công chức đủ phẩm chất và năng lực đủ sức vận hành nền hành chính quốc gia trong một Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, trong sạch, đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh là một việc làm có tính chất chiến lược.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 7-13, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 3(92)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_BANVECONGCHUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.