Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28754
Title: Về việc Trung Quốc sửa đổi Hiến pháp
Authors: Nguyễn Huy Quý
Keywords: Pháp luật Trung Quốc
Sửa đổi pháp luật
Luật hiến pháp
Abstract: Electronic Resources
Nhìn lại quá trình ban hành và sửa đổi Hiến pháp 182: Hiến pháp 1982 của nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Sửa đổi lần thứ nhất Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ hai Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ ba Hiến pháp năm 1982 -- Những nội dung sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư vào năm 2004 -- Nghiên cứu các nội dung quan trọng sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư: Về chính trị; Về kinh tế.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 67-73, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 5(193)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_VEVIECTRUNGQUOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_5_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.