Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28760
Title: Trách nhiệm Nhà nước trong bối cảnh cải cách hành chính
Authors: Nguyễn Như Phát
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Trách nhiệm công vụ
Cải cách hành chính
Hành chính công
Hành chính tư
Trách nhiệm Nhà nước
Luật hành chính
Abstract: Electronic Resources
Cơ sở lý luận của trách nhiệm Nhà nước: Đặt vấn đề; Hành chính công và Hành chính tư -- Một số dạng biểu hiện trách nhiệm vật chất của Nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; Bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền bù do quốc hữu hóa
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 24-28, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 6(194)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_TRACHNHIEMNHANUOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_6_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 887,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.