Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28764
Title: Những vấn đề pháp lý về tạo và đảm bảo việc làm cho người lao động
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Người lao động
Việc làm
Luật lao động
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm bảo việc làm có đối tượng là những quan hệ xã hội đặc thù nên tranh chấp phát sinh từ những quan hệ này cũng biểu hiện khác biệt với các loại tranh chấp khác trong xã hội.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 14-19, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 3(92)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_NHUNGVANDEPHAPLY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.