Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28772
Title: Cải cách tư pháp đáp ứng các yêu cầu của nhà nước pháp quyền Việt Nam
Authors: Đặng Minh Tuấn
Keywords: Cải cách tư pháp
Nhà nước pháp quyền
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Tư pháp là một cành quyền lực độc lập-độc lập với hai cành quyền còn lại, quyền lập pháp và hành pháp -- Tư pháp phải có khả năng kiểm soát và giới hạn hai cành quyền lực lập pháp và hành pháp trên cơ sở hiến pháp và pháp luật -- Tư pháp phải được áp dụng phổ biến và là biểu tượng của công lý để giải quyết các tranh chấp trong xã hội, từ các tranh chấp chính trị cho đến các tranh chấp dân sự -- Tư pháp phải bảo đảm các quyền và tự do của con người. Mục đích cuối cùng của nhà nước pháp quyền lẫn tư pháp đều là bảo đảm các quyền và tụ do của con người -- Quyền lực của tư pháp cũng được giới hạn và để đảm bảo Hiến pháp và pháp luật dựa trên các tiêu chí cơ bản của nhà nước pháp quyền
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 36-45, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 7(195)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_CAICACHTUPHAPDAP_TC_SO7_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.