Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28774
Title: Về những điểm mới của luật đất đai năm 2003
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Đất đai
Luật đất đai
Sử dụng đất
Sở hữu đất đai
Abstract: Electronic Resources
Trình bày vấn đề về sở hữu đất đai -- Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai -- Chế độ sử dụng đất -- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -- Về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất -- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi pháp luật về đất đai -- Quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý đất đai; xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và cán bộ địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 53-62, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 7(195)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_VENHUNGDIEM_TC_SO7_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.