Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28802
Title: Những đặc trưng của quản lý nhà nước bằng pháp luật đôi với công ty cổ phần
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Keywords: Quản lý nhà nước
Pháp Luậ Việt Nam
Công ty cổ phần
Abstract: Electronic Resources
Nêu ra và bàn luận về một số điểm đặc trưng của quản lý nhà nước đối với công ty cổ phần -- Những đặc trưng cơ bản: quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần…; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần ở chỗ sự quản lý đó tác động và điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc hội vốn, phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu công ty) và các giao dịch chứng khoán có liên quan của công ty cổ phần; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần là việc bảo đảm cơ sở pháp lý trong tổ chức và vận hành nền dân chủ "cổ phiếu"; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần nhằm tăng cường khả năng kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần là tạo ra khả năng tối đa hóa lợi thế so sánh trong cạnh tranh của công ty cổ phần trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế. Từ những đặc điểm trên có được cái nhìn toàn diện hơn trong quản lý, từ đó giúp nhà nước có được những chính sách quản lý đúng đắn và phù hợp
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 72-79, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 9(197)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72_NHUNGDACTRUNG_TC_SO9_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.