Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28835
Title: Đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng nhân dân và các ủy ban của Quốc hội
Authors: Phan Trung Lý
Authors: Phan Trung Lý
Keywords: Hội đồng thẩm tra
Hội đồng nhân dân
Ủy ban quốc hội
Abstract: Electronic Resources
Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội -- Nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: Nhận xét chung; nội dung thẩm tra; phương thức thẩm tra -- Một số giải pháp đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: tăng cường năng lực thực sự của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội; bảo đảm cung cấp đầy đủ kịp thời, tài liệu, thông tin cho hội đồng dân tộc và ủy ban quốc hội để thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; cần quy định rõ trách nhiệm chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm tra; phát huy dân chủ, mở rộng sự tham gia vào hoạt động thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 33-38, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 12(200)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_DOIMOIHOATDONG_TC_SO12_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.